• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

  Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

   
  Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
  2018-ci il 9 fevral tarixli
  Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

  1. Giriş
  Qeyri-neft sektorunun, o cümlədən kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafının təmin edilməsi, kənd əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindəndir.
  Son illər kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan çəltikçiliyin inkişafı, əhalinin düyüyə olan tələbatının ödənilməsi və çəltik istehsalının artırılması istiqamətində bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər görülmüş və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.
  “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, ölkəmizdə çəltikçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, bu sahənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi, çəltik istehsalına marağın artırılması məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır.
  2. Azərbaycanda çəltikçiliyin mövcud vəziyyəti
  Azərbaycanda çəltik bitkisi qədimdən becərilir. Ölkəmizin ərazisində keyfiyyəti ilə müxtəlif müsabiqələrdə dəfələrlə fərqlənmiş “Ağ ənbərbu”, “Vilgəri”, “Yetim”, “Lənkəran sədrisi”, “Ağ qılçıqlı” və digər yerli sortlar becərilmişdir. İqtisadi şəraitlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə çəltiyin əkin sahəsi illər üzrə müxtəlif olmuşdur. Çəltik sahəsi 1913-cü ildə 47 min hektar, 1927-ci ildə 54 min hektar, 1937-ci ildə 25,3 min hektar,1964-cü ildə 12,3 min hektar təşkil etmiş, sonradan tərəvəzçiliyin inkişafı ilə əlaqədar 1,8 min hektara qədər azalmışdır. Yalnız 1995-ci ildən başlayaraq çəltik əkinləri genişlənmiş, 1996-cı ildə 2,4 min hektar sahədə çəltik əkilmiş, orta məhsuldarlıq 38,7 sentner (s/ha) olmuşdur. Hazırda Azərbaycanda çəltik əkinçiliyi əsasən Lənkəran və Aran iqtisadi rayonlarında aparılır.
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları çərçivəsində ölkə ərazisinin müxtəlif regionlarında dənli və dənli-paxlalı bitkilərin, o cümlədən çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuş və bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli Sərəncamına əsasən buğda və çəltik əkini sahəsinin becərilməsində istifadə edilən yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər hektar üçün 90 manat yardım verilməsi, həmçinin son illər kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən digər tədbirlər istehsalçılarda bu sahəyə marağı artırmışdır.
  2016-cı ildə 2,5 min hektarda çəltik əkilmiş və 5,6 min ton məhsul yığılmışdır. 2017-ci ildə isə çəltiyin əkin sahəsi əvvəlki illə müqayisədə 2 dəfədən çox artaraq 5,1 min hektara çatdırılmış, ölkə üzrə 15,9 min ton məhsul toplanmış və orta məhsuldarlıq 31,1 s/ha olmuşdur. Lakin ölkənin düyüyə illik tələbatı 40 min tondan yuxarıdır və onun böyük bir hissəsi idxal hesabına təmin olunur. Bu baxımdan Dövlət Proqramının çəltikçiliyin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin daha da gücləndirilməsinə və bu sahənin inkişafına mühüm təkan verəcəyi gözlənilir.
  3. Dünyada çəltikçiliyin inkişaf meyilləri
  Ən qədim dənli bitkilərdən hesab olunan çəltiyin vətəni Çin və Hindistandır. Çəltiyin Cənub-Şərqi Asiyada becərilmə tarixi yeddi min ilə çatır və eramızdan əvvəl X-V əsrlərdə Çin və Hindistandan Mesopotamiya, İran, Suriya və Orta Asiyaya yayılmışdır.
  Dünya üzrə dənli bitkilərin əkin strukturunda və insanların qida rasionunda düyü buğdadan sonra ikinci yeri tutur. Düyüyə tələbat ilbəil artım dinamikasına malik olduğundan, çəltik istehsalı kənd təsərrüfatının ən perspektivli sahələrindən biridir.
  Dünya üzrə ümumi taxıl əkinlərinin təxminən 1/5 hissəsi çəltik əkinlərinin payına düşür. 2015-ci ilin məlumatına əsasən çəltiyin əkin sahəsi 163,5 milyon hektar, orta məhsuldarlıq isə 46 s/ha təşkil etmişdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatlarına görə, 2013-2016-cı illərdə dünya üzrə təmizlənmiş çəkidə düyü istehsalı 490-501 milyon ton, istehlak 484-503 milyon ton arasında dəyişmiş, həmin illərdə ilin sonuna düyü qalığı 166-170 milyon ton olmuşdur.
  Dünya üzrə çəltik istehsalının 50%-i Çin və Hindistanın payına düşür. Əsas çəltik istehsalçıları Çin, Hindistan, İndoneziya, Banqladeş, Vyetnam, Tailand, Myanma, Filippin, Braziliya, Yaponiya və ABŞ hesab edilir. Hindistan 2015-ci ildə çəltik əkin sahəsinə görə birinci yeri tutmasına baxmayaraq (42,8 mln. ha), Çin yüksək məhsuldarlıq hesabına məhsul istehsalına görə birincidir (208,2 mln. ton), sonrakı yerləri Hindistan, İndoneziya və Banqladeş tutur. Məhsuldarlıq isə Avstraliya (102 s/ha), Misir (95 s/ha), ABŞ (86 s/ha) və Türkiyədə (81 s/ha) daha yüksəkdir.
  Düyünün illik ticarət həcmi 40 milyon tondan çoxdur. Dünya bazarına ən çox düyü məhsulunu Hindistan (10 milyon tondan çox) ixrac edir. Ümumilikdə isə düyü ixracının təxminən 80%-i Hindistan, Tailand, Vyetnam, ABŞ və Pakistanın payına düşür. Ən iri düyü idxalçısı isə Çindir.
  4. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri
  4.1. Dövlət Proqramının məqsədi ölkə əhalisinin düyüyə olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, idxalın əvəzlənməsi, çəltik emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ölkədə çəltikçilik sahəsinin inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
  4.2. Həmin məqsədə nail olunması üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
  4.2.1. çəltik əkini sahələrinin genişləndirilməsi və çəltiyin məhsuldarlığının artırılması;
  4.2.2. çəltikçilik sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi;
  4.2.3. çəltiyin yüksək məhsuldar, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, yerli və rayonlaşdırılmış sortlarının toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi;
  4.2.4. çəltikçiliyin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
  4.2.5. çəltik istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi;
  4.2.6. çəltik emalı müəssisələrinin yaradılmasının təşviqi;
  4.2.7. düyü məhsulunun rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, ixracının təşviqi;
  4.2.8. düyü məhsulu üzrə idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi;
  4.2.9. çəltikçilik sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi.
  5. Çəltikçiliyin inkişafının əsas istiqamətləri
  5.0. Azərbaycanda çəltikçiliyin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlər üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
  5.0.1. rayonlar üzrə çəltiyin optimal əkin sahələrinin müəyyənləşdirilməsi;
  5.0.2. intensiv becərmə və mühəndis-suvarma texnologiyalarının tətbiqi hesabına çəltik istehsalının artırılması, bu sahədə yüksək səmərəliliyin təmin edilməsi;
  5.0.3. çəltikçiliyin müasir texnika və texnoloji avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması;
  5.0.4. çəltikçilikdə növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi;
  5.0.5. yüksək məhsuldar yerli və rayonlaşdırılmış xarici çəltik sortlarının keyfiyyətli toxumlarından istifadə edilməsi;
  5.0.6. çəltikçilik sahəsində fitosanitar və informasiya-məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi;
  5.0.7. emal potensialının gücləndirilməsi.
  6. Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri
  6.0. Dövlət Proqramı üzrə tədbirlərin icrasının aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:
  6.0.1. dövlət büdcəsi;
  6.0.2. büdcədənkənar fondlar;
  6.0.3. Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitləri;
  6.0.4. yerli və xarici investisiyalar;
  6.0.5. qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.
  7. Dövlət Proqramının icrasından gözlənilən nəticələr
  7.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi Azərbaycanda çəltikçilik ənənələrinin qorunaraq inkişaf etdirilməsinə, düyü ilə özünütəminetmə səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına, çəltikçilik rayonlarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına təsir göstərməklə ölkənin aqrar potensialını gücləndirəcəkdir.
  7.2. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2025-ci ildə orta məhsuldarlıq 40,0 s/ha olmaqla çəltik əkini sahələri 10 min hektara, istehsalın həcmi 40 min tona çatdırılacaqdır.
   8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
   TƏDBİRLƏR PLANI
  Sıra
  №-si
  Tədbirin adıİcra müddətiİcraçılar
  8.1. Çəltikçiliyin inkişafı üzrə institusional tədbirlər
  8.1.1.Çəltikçilik sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Ədliyyə Nazirliyi
  8.1.2.Çəltik bitkisinin əkildiyi rayonlar (zonalar) üzrə məlumat bankının yaradılması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.1.3.Çəltik məhsullarının istehsalı sahəsində mütərəqqi təcrübəyə malik xarici şirkətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi
  8.1.4.Çəltik istehsalı sahəsində sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi2018 – 2019Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,
  İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  8.1.5.Çəltik istehsalı üçün əkinəyararlı torpaqların müəyyən olunması və təsərrüfat subyektlərinə verilməsinin təmin olunması2018 – 2025Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
  “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.2. Çəltikçilik sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
  8.2.1.Çəltikçilik sahəsində fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi2018 – 2021Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.2.2.Elmi tədqiqat müəssisələri ilə çəltik istehsalçıları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.2.3.Çəltikçilik sahəsində kadrların hazırlanması, xarici ölkələrlə təcrübə mübadiləsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.2.4.Çəltiyin seleksiyasına dair tədqiqat işlərinin gücləndirilməsi, yeni sortların öyrənilməsi, yüksək məhsuldar yerli və rayonlaşdırılmış xarici çəltik sortlarının reproduksiyalı toxum istehsalının təşkili2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.2.5.Çəltik istehsalı və emalı sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin yayılması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər
  Akademiyası,
  Elmin İnkişafı Fondu
  8.3. Çəltikçiliyin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
  8.3.1.Çəltik əkini sahələrinin su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, su təsərrüfatı obyektlərinin təmir-bərpası, yenidən qurulması və tikintisi (Əyriçay su anbarının tikintisinin davam etdirilməsi, Əlicançay su anbarı və digərlərinin tikilməsi)2018 – 2025“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi
  8.3.2.Çəltik emalı müəssisələrinin elektrik, qaz, su ilə təchizatı və digər infrastruktur sistemlərinə qoşulması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025“Azərişıq” ASC,
  “Azərsu” ASC,
  Dövlət Neft Şirkəti,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4. Çəltikçilik sahəsində dövlət dəstəyi tədbirləri
  8.4.1.Mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi ilə iri çəltikçilik təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi2018 – 2025İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.2.Çəltikçiliyin müasir texnika və avadanlıqlarla təminatının gücləndirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.4.3.Çəltik istehsalçılarının gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatının yaxşılaşdırılması2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi
  8.4.4.Çəltiyin emalı və qablaşdırılmasını həyata keçirən emal müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi2018 – 2025İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.5.Çəltik əkilən sahələrin hamarlanmasına, ləklərin düzəldilməsinə və istifadə edilən suya əlavə dəstək göstərilməsi imkanlarının araşdırılması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.4.6.Çəltikçilik sahəsində fəaliyyət göstərən istehsalçılara informasiya-məsləhət xidmətləri göstərilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.5. Çəltikçilik sahəsində marketinq fəaliyyətinin gücləndirilməsi
  8.5.1.Çəltikçilik üzrə ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi, yarmarka, konfranslarda iştirak, qabaqcıl nailiyyətlərə görə mükafatlandırma və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.5.2.Çəltik istehsalı, emalı və ixracı ilə məşğul olan yerli şirkətlər barədə məlumatların Azərbaycanda istehsal olunan malların vahid məlumat bazası üzrə portalda yerləşdirilməsi və mütəmadi olaraq yenilənməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 20:36 Taekvondo üzrə ölkə kubokunun açılış mərasimi - Masallıda
  2. 19:40 Xocalı faciəsinin 32 ildönümü ərəfəsində Xocalı ailəsi ilə görüş
  3. 19:38 Fövqəladə Hallar naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  4. 22:30 “Xocalı naləsi” – Masallı Mədəniyyət Mərkəzinin səhnəsində
  5. 19:06 Rayon rəhbərinin 23 fevral 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  6. 15:12 “Xocalı – qan yaddaşımız” – Masallıda tədbir
  7. 18:11 Masallı RİH Başçısı 22.02.2024-cü il tarixdə Sığdaş ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  8. 16:28 Şəhid ailəsini ziyarət ediblər
  9. 16:26 Mədəniyyətə xidmətdə keçən 46 il
  10. 16:23 Masallıda orta aylıq əmək haqqı 10,5 faiz artmışdır
  11. 16:21 “Erkən nikahın fəsadları” – Masallıda maarifləndirici tədbir
  12. 13:47 Prezident İlham Əliyevin cari ilin 19 fevral tarixində Türkiyənin paytaxtı Ankarada rəsmi səfəri zamanı mətbuata verdiyi bəyanatla bağlı
  13. 11:20 “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkası təşkil olunacaq
  14. 08:47 Masallı məktəblərində Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd olunub
  15. 21:00 Birlik və həmrəyliyin zirvəsi
  16. 14:57 Masallının Ulum və Dico kəndləri elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq
  17. 10:00 21 Fevral - Beynəlxalq Ana Dili Günüdür
  18. 23:00 İlham Əliyevin prezident seçilməsindən sonra ilk rəsmi xarici səfər
  19. 19:33 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  20. 19:23 Masallı RİH Başçısı 20.02.2024-cü il tarixdə Musakücə ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  21. 19:00 Xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə təlim
  22. 18:57 Ağacəkmə aksiyası – Masallıda
  23. 18:47 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  24. 16:39 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  25. 16:37 Azərbaycan Prezidentinə yazırlar
  26. 16:34 Dünya şöhrətli cərrah
  27. 16:32 Ürəklərdə yaşayan yazıçı-jurnalist
  28. 16:30 Arzu Bağırova kitabxanaya dəstək göstərdi
  29. 16:26 Dahiləri bir də belə tanıyaq!
  30. 10:31 Qocaman müəllimə Azərbaycan Ağsaqqalar Şurasının Fəxri fərmanı təqdim edilib
  31. 09:08 Xalq Qalib Liderini seçməklə bütün dünyaya mesaj göndərdi
  32. 21:00 Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası dövlətimizin əsas prioritetlərindəndir
  33. 19:32 Milli Qəhrəman Səfəralı Məmmədovun xatirəsi anılıb  
  34. 16:21 Elan!
  35. 15:01 Rayon rəhbərinin 16 fevral 2024-cü il tarixdə növbəti vətəndaş qəbulu
  36. 23:30 Masallı Rayon Polis Şöbəsində DİN-in Polis Akademiyasına qəbul üçün müraciət edən abituriyentlər və onların valideynləri ilə görüş keçirilib.
  37. 23:00 Heydər Əliyevin dəmir iradəsi ilə İlham Əliyevin “dəmir yumruğ”u bir-birini tamamlayır!
  38. 17:14 Masallı şəhərində abadlıq-quruculuq işləri geniş vüsət alıb
  39. 17:11 Masallı RİH Başçısı 14.02.2024-cü il tarixdə Köhnə Alvadı ərazisinin sakinləri ilə görüşdü
  40. 12:26 Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin yekunlarını elan edib
  «    Fevral 2024    »
  BeÇaÇCaCŞB
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  26272829 
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ