• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

  Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

   
  Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018–2025-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
  2018-ci il 9 fevral tarixli
  Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

  1. Giriş
  Qeyri-neft sektorunun, o cümlədən kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrinin inkişafının təmin edilməsi, kənd əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindəndir.
  Son illər kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələrindən olan çəltikçiliyin inkişafı, əhalinin düyüyə olan tələbatının ödənilməsi və çəltik istehsalının artırılması istiqamətində bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər görülmüş və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur.
  “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, ölkəmizdə çəltikçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, bu sahənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi, çəltik istehsalına marağın artırılması məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında çəltikçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) hazırlanmışdır.
  2. Azərbaycanda çəltikçiliyin mövcud vəziyyəti
  Azərbaycanda çəltik bitkisi qədimdən becərilir. Ölkəmizin ərazisində keyfiyyəti ilə müxtəlif müsabiqələrdə dəfələrlə fərqlənmiş “Ağ ənbərbu”, “Vilgəri”, “Yetim”, “Lənkəran sədrisi”, “Ağ qılçıqlı” və digər yerli sortlar becərilmişdir. İqtisadi şəraitlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə çəltiyin əkin sahəsi illər üzrə müxtəlif olmuşdur. Çəltik sahəsi 1913-cü ildə 47 min hektar, 1927-ci ildə 54 min hektar, 1937-ci ildə 25,3 min hektar,1964-cü ildə 12,3 min hektar təşkil etmiş, sonradan tərəvəzçiliyin inkişafı ilə əlaqədar 1,8 min hektara qədər azalmışdır. Yalnız 1995-ci ildən başlayaraq çəltik əkinləri genişlənmiş, 1996-cı ildə 2,4 min hektar sahədə çəltik əkilmiş, orta məhsuldarlıq 38,7 sentner (s/ha) olmuşdur. Hazırda Azərbaycanda çəltik əkinçiliyi əsasən Lənkəran və Aran iqtisadi rayonlarında aparılır.
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2008–2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramları çərçivəsində ölkə ərazisinin müxtəlif regionlarında dənli və dənli-paxlalı bitkilərin, o cümlədən çəltikçiliyin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə tutulmuş və bu istiqamətdə müvafiq işlər həyata keçirilmişdir. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli 1907 nömrəli Sərəncamına əsasən buğda və çəltik əkini sahəsinin becərilməsində istifadə edilən yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hər hektar üçün 90 manat yardım verilməsi, həmçinin son illər kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən digər tədbirlər istehsalçılarda bu sahəyə marağı artırmışdır.
  2016-cı ildə 2,5 min hektarda çəltik əkilmiş və 5,6 min ton məhsul yığılmışdır. 2017-ci ildə isə çəltiyin əkin sahəsi əvvəlki illə müqayisədə 2 dəfədən çox artaraq 5,1 min hektara çatdırılmış, ölkə üzrə 15,9 min ton məhsul toplanmış və orta məhsuldarlıq 31,1 s/ha olmuşdur. Lakin ölkənin düyüyə illik tələbatı 40 min tondan yuxarıdır və onun böyük bir hissəsi idxal hesabına təmin olunur. Bu baxımdan Dövlət Proqramının çəltikçiliyin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin daha da gücləndirilməsinə və bu sahənin inkişafına mühüm təkan verəcəyi gözlənilir.
  3. Dünyada çəltikçiliyin inkişaf meyilləri
  Ən qədim dənli bitkilərdən hesab olunan çəltiyin vətəni Çin və Hindistandır. Çəltiyin Cənub-Şərqi Asiyada becərilmə tarixi yeddi min ilə çatır və eramızdan əvvəl X-V əsrlərdə Çin və Hindistandan Mesopotamiya, İran, Suriya və Orta Asiyaya yayılmışdır.
  Dünya üzrə dənli bitkilərin əkin strukturunda və insanların qida rasionunda düyü buğdadan sonra ikinci yeri tutur. Düyüyə tələbat ilbəil artım dinamikasına malik olduğundan, çəltik istehsalı kənd təsərrüfatının ən perspektivli sahələrindən biridir.
  Dünya üzrə ümumi taxıl əkinlərinin təxminən 1/5 hissəsi çəltik əkinlərinin payına düşür. 2015-ci ilin məlumatına əsasən çəltiyin əkin sahəsi 163,5 milyon hektar, orta məhsuldarlıq isə 46 s/ha təşkil etmişdir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) məlumatlarına görə, 2013-2016-cı illərdə dünya üzrə təmizlənmiş çəkidə düyü istehsalı 490-501 milyon ton, istehlak 484-503 milyon ton arasında dəyişmiş, həmin illərdə ilin sonuna düyü qalığı 166-170 milyon ton olmuşdur.
  Dünya üzrə çəltik istehsalının 50%-i Çin və Hindistanın payına düşür. Əsas çəltik istehsalçıları Çin, Hindistan, İndoneziya, Banqladeş, Vyetnam, Tailand, Myanma, Filippin, Braziliya, Yaponiya və ABŞ hesab edilir. Hindistan 2015-ci ildə çəltik əkin sahəsinə görə birinci yeri tutmasına baxmayaraq (42,8 mln. ha), Çin yüksək məhsuldarlıq hesabına məhsul istehsalına görə birincidir (208,2 mln. ton), sonrakı yerləri Hindistan, İndoneziya və Banqladeş tutur. Məhsuldarlıq isə Avstraliya (102 s/ha), Misir (95 s/ha), ABŞ (86 s/ha) və Türkiyədə (81 s/ha) daha yüksəkdir.
  Düyünün illik ticarət həcmi 40 milyon tondan çoxdur. Dünya bazarına ən çox düyü məhsulunu Hindistan (10 milyon tondan çox) ixrac edir. Ümumilikdə isə düyü ixracının təxminən 80%-i Hindistan, Tailand, Vyetnam, ABŞ və Pakistanın payına düşür. Ən iri düyü idxalçısı isə Çindir.
  4. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri
  4.1. Dövlət Proqramının məqsədi ölkə əhalisinin düyüyə olan tələbatının daha dolğun ödənilməsi, idxalın əvəzlənməsi, çəltik emalı sənayesinin inkişaf etdirilməsi və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ölkədə çəltikçilik sahəsinin inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
  4.2. Həmin məqsədə nail olunması üçün aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
  4.2.1. çəltik əkini sahələrinin genişləndirilməsi və çəltiyin məhsuldarlığının artırılması;
  4.2.2. çəltikçilik sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi;
  4.2.3. çəltiyin yüksək məhsuldar, xəstəlik və zərərvericilərə davamlı, yerli və rayonlaşdırılmış sortlarının toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi;
  4.2.4. çəltikçiliyin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
  4.2.5. çəltik istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi;
  4.2.6. çəltik emalı müəssisələrinin yaradılmasının təşviqi;
  4.2.7. düyü məhsulunun rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması, ixracının təşviqi;
  4.2.8. düyü məhsulu üzrə idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi;
  4.2.9. çəltikçilik sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi.
  5. Çəltikçiliyin inkişafının əsas istiqamətləri
  5.0. Azərbaycanda çəltikçiliyin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlər üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
  5.0.1. rayonlar üzrə çəltiyin optimal əkin sahələrinin müəyyənləşdirilməsi;
  5.0.2. intensiv becərmə və mühəndis-suvarma texnologiyalarının tətbiqi hesabına çəltik istehsalının artırılması, bu sahədə yüksək səmərəliliyin təmin edilməsi;
  5.0.3. çəltikçiliyin müasir texnika və texnoloji avadanlıqlarla təminatının yaxşılaşdırılması;
  5.0.4. çəltikçilikdə növbəli əkin sisteminin tətbiq edilməsi;
  5.0.5. yüksək məhsuldar yerli və rayonlaşdırılmış xarici çəltik sortlarının keyfiyyətli toxumlarından istifadə edilməsi;
  5.0.6. çəltikçilik sahəsində fitosanitar və informasiya-məsləhət xidmətlərinin gücləndirilməsi;
  5.0.7. emal potensialının gücləndirilməsi.
  6. Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri
  6.0. Dövlət Proqramı üzrə tədbirlərin icrasının aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:
  6.0.1. dövlət büdcəsi;
  6.0.2. büdcədənkənar fondlar;
  6.0.3. Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitləri;
  6.0.4. yerli və xarici investisiyalar;
  6.0.5. qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.
  7. Dövlət Proqramının icrasından gözlənilən nəticələr
  7.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi Azərbaycanda çəltikçilik ənənələrinin qorunaraq inkişaf etdirilməsinə, düyü ilə özünütəminetmə səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə, idxaldan asılılığın azaldılmasına, çəltikçilik rayonlarında yaşayan əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına təsir göstərməklə ölkənin aqrar potensialını gücləndirəcəkdir.
  7.2. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2025-ci ildə orta məhsuldarlıq 40,0 s/ha olmaqla çəltik əkini sahələri 10 min hektara, istehsalın həcmi 40 min tona çatdırılacaqdır.
   8. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
   TƏDBİRLƏR PLANI
  Sıra
  №-si
  Tədbirin adıİcra müddətiİcraçılar
  8.1. Çəltikçiliyin inkişafı üzrə institusional tədbirlər
  8.1.1.Çəltikçilik sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Ədliyyə Nazirliyi
  8.1.2.Çəltik bitkisinin əkildiyi rayonlar (zonalar) üzrə məlumat bankının yaradılması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.1.3.Çəltik məhsullarının istehsalı sahəsində mütərəqqi təcrübəyə malik xarici şirkətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsi2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi
  8.1.4.Çəltik istehsalı sahəsində sığorta mexanizminin təkmilləşdirilməsi2018 – 2019Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,
  İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  8.1.5.Çəltik istehsalı üçün əkinəyararlı torpaqların müəyyən olunması və təsərrüfat subyektlərinə verilməsinin təmin olunması2018 – 2025Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
  “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.2. Çəltikçilik sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
  8.2.1.Çəltikçilik sahəsində fəaliyyət göstərən elmi tədqiqat institutlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi2018 – 2021Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.2.2.Elmi tədqiqat müəssisələri ilə çəltik istehsalçıları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.2.3.Çəltikçilik sahəsində kadrların hazırlanması, xarici ölkələrlə təcrübə mübadiləsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.2.4.Çəltiyin seleksiyasına dair tədqiqat işlərinin gücləndirilməsi, yeni sortların öyrənilməsi, yüksək məhsuldar yerli və rayonlaşdırılmış xarici çəltik sortlarının reproduksiyalı toxum istehsalının təşkili2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.2.5.Çəltik istehsalı və emalı sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin yayılması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər
  Akademiyası,
  Elmin İnkişafı Fondu
  8.3. Çəltikçiliyin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
  8.3.1.Çəltik əkini sahələrinin su təminatının və meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, su təsərrüfatı obyektlərinin təmir-bərpası, yenidən qurulması və tikintisi (Əyriçay su anbarının tikintisinin davam etdirilməsi, Əlicançay su anbarı və digərlərinin tikilməsi)2018 – 2025“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi
  8.3.2.Çəltik emalı müəssisələrinin elektrik, qaz, su ilə təchizatı və digər infrastruktur sistemlərinə qoşulması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025“Azərişıq” ASC,
  “Azərsu” ASC,
  Dövlət Neft Şirkəti,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4. Çəltikçilik sahəsində dövlət dəstəyi tədbirləri
  8.4.1.Mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi ilə iri çəltikçilik təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi2018 – 2025İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.2.Çəltikçiliyin müasir texnika və avadanlıqlarla təminatının gücləndirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.4.3.Çəltik istehsalçılarının gübrə və bitki mühafizə vasitələri ilə təminatının yaxşılaşdırılması2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi
  8.4.4.Çəltiyin emalı və qablaşdırılmasını həyata keçirən emal müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi2018 – 2025İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.5.Çəltik əkilən sahələrin hamarlanmasına, ləklərin düzəldilməsinə və istifadə edilən suya əlavə dəstək göstərilməsi imkanlarının araşdırılması2018 – 2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  “Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.4.6.Çəltikçilik sahəsində fəaliyyət göstərən istehsalçılara informasiya-məsləhət xidmətləri göstərilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.5. Çəltikçilik sahəsində marketinq fəaliyyətinin gücləndirilməsi
  8.5.1.Çəltikçilik üzrə ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi, yarmarka, konfranslarda iştirak, qabaqcıl nailiyyətlərə görə mükafatlandırma və digər tədbirlərin həyata keçirilməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.5.2.Çəltik istehsalı, emalı və ixracı ilə məşğul olan yerli şirkətlər barədə məlumatların Azərbaycanda istehsal olunan malların vahid məlumat bazası üzrə portalda yerləşdirilməsi və mütəmadi olaraq yenilənməsi2018 – 2025Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 15:00 Masallının Lürən kəndində yeni tibb məntəqəsi açılışı
  2. 14:50 Masallıda tibb işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub
  3. 12:57 “Masallı” komandası Topaz Futbol Festivalının regional turnirinin ikinci mükafatını qazanıb
  4. 18:34 Masallı rayonunun ümumtəhsil məktəblərində "Son zəng" tədbirləri keçirilib
  5. 13:21 Masallıda Milli Qurtuluş Günü qeyd edilib
  6. 15:20 Masallı RİH başçısının Musakücə ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  7. 16:51 Çexiyalı alimlər Masallıda
  8. 16:30 Masallı məktəbliləri respublika yaradıcılıq festivalının qalibləri sırasında
  9. 16:09 Masallıda qarışıq döyüş növləri üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  10. 16:02 Masallıda cüdo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  11. 15:41 Masallı RİH başçısının Yeyənkənd ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  12. 15:18 Aqillik zirvəsində
  13. 16:54 Masallıdakı xeyriyyə aksiyasında 30 uşaq sünnət olunub
  14. 16:38 Masallıda 246 nəfərə hüquqi yardım göstərilib
  15. 15:46 Cənub bölgəsinin ən yaşlı sakini 104 yaşında
  16. 15:43 Masallının "Günərzi" mərkəzi maraqlı tədbirlər təşkil edir
  17. 16:21 Masallıda, Bədəlan kənd tam orta məktəbində "Açıq dərs" ulu öndərə həsr edilib
  18. 19:02 Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
  19. 15:56 Masallıda könüllülərlə növbəti görüş keçirilib
  20. 16:48 Masallıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd olunub
  21. 17:57 Bilik yarışı üzrə Masallı rayon birinciliyi keçirilib
  22. 16:57 Masallıda “Nəsimi irsi” mövzusunda tədbir keçirilib
  23. 20:32 Buraxılış imtahanında ən yüksək bal toplayan Masallı məktəblisi
  24. 14:54 Masallı RİH başçısının Tüklə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində səyyar-görüş qəbulu
  25. 23:10 Masallı məktəbliləri Respublika fənn olimpiadalarının qızıl və bürünc medalına layiq görülüb
  26. 21:31 Energetika nazirinin müavini Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  27. 21:21 Masallıda Respublika Günü qeyd olunub
  28. 16:07 VII “Zirvə Oyunları”nda Masallı idmançıları 3 növ üzrə 7 medal qazanıblar
  29. 17:18 Gənclər və idman naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  30. 17:10 Masallı, Yardımlı və Cəlilabad təhsil şöbələri müdirlərinin hesabatları dinlənilib
  31. 22:30 Masallıda tanınmış tarixçi alim, yazıçı-publisist Musa Quluzadənin 80 illik yubileyi qeyd edilib
  32. 15:39 Masallı rayon Mərkəzi kitabxanasında İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilb
  33. 12:33 Masallı Dövlət Regional Kollecində “Sağlam gəncliyimiz” adlı maarifləndirici konfrans keçirilib
  34. 12:23 Masallı Dövlət Regional Kollecində “Sağlam gəncliyimiz” adlı maarifləndirici konfrans keçirilib
  35. 23:49 Masallıda BMT-nin İnkişaf Proqramının nümayəndələri ilə görüş keçirilib
  36. 22:19 Tanınmış jurnalist Rəsul Rzayev doğum günündə yad edildi
  37. 14:06 DQİDK Masallıda "Dünyəvi dövlətdə din və təhsil” mövzusunda seminar-treninq keçib
  38. 10:45 Xoşbəxt Yusifzadəyə Heydər Əliyev Mükafatı verilib
  39. 13:51 YAP Masallı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin V hesabat-seçki konfransı keçirilib
  40. 18:21 Masallıda mini-futbol üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər   Qızılağac və Masallının digər kəndləri   Azərbaycana gələn turistlər maraqlı Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    İyun 2019    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ