• Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır...
 • Heydər Əliyev
 • RU
 • EN
 • » » Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI

  Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI


  Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün DÖVLƏT PROQRAMI
   
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
  2018-ci il 12 fevral tarixli
  Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

  1. Giriş
  Qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında mühüm nəticələr əldə etməyə imkan vermişdir. Ölkəmizin əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, mövcud işçi qüvvəsi, emal sənayesi müəssisələrinin xammala tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi imkanları və mövcud ixrac potensialı aqrar sahənin daha da inkişafına əlverişli şərait yaradır.
  “Azərbaycan Respublikasında sitrus meyvələri, çay və çəltik istehsalının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli 3227 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasında çayçılığın inkişafına dair 2018–2027-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (bundan sonra – Dövlət Proqramı) ölkəmizdə çayçılığın inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsinə, bu sahənin potensial imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinə, çay istehsalına marağın artırılmasına yönəldilmişdir.
  2. Azərbaycanda çayçılığın mövcud vəziyyəti
  Ölkəmizdə çay bitkisi ilk dəfə XIX əsrin sonlarında əkilmiş, çayın elmi əsaslarla becərilməsinə 1929-cu ildən, sənaye miqyaslı plantasiyaların salınmasına isə 1932-ci ildən başlanılmışdır. Bu sahənin inkişafı 70-80-ci illərdə daha da sürətlənmiş, çay əkinlərinin suvarma suyuna tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə 1976-cı ildə Lənkəran rayonunda tutumu 52 milyon kubmetr olan Xanbulançay, 1986-cı ildə Masallı rayonunda tutumu 46 milyon kubmetr olan Viləşçay su anbarları tikilərək istifadəyə verilmişdir. Həmin dövrdən etibarən çay plantasiyalarının sahəsi genişləndirilərək 13,4 min hektara, yaşıl çay yarpağı istehsalı 34,5 min tona çatdırılmışdır. Eyni zamanda, ölkədə çay yarpağı emal edən 14 müəssisənin və 2 çayçəkici fabrikin tikilməsi ildə 45 min ton çay yarpağının emalına imkan yaratmış, ölkə əhalisinin quru çaya olan ehtiyacının 65-70 faizinin yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin etmişdir.
  Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əsas hissəsi Lənkəran iqtisadi rayonunun payına düşməklə ölkədə 21 min hektara yaxın ərazinin təbii iqlim şəraiti, torpaqlarının mövcud vəziyyəti çay bitkisinin becərilməsinə imkan verir.
  Bununla belə, 1990-cı illərdən etibarən ölkədə çay sahələri və istehsalı tədricən azalmağa başlamış və 2010-cu ildə çay plantasiyalarının sahəsi 587 hektara, məhsul istehsalı 545 tona düşmüşdür. Lakin bu vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün 2016-cı ildən başlayaraq çayçılığın inkişafına məhsul istehsalçılarının marağının artırılması istiqamətində görülən tədbirlər sayəsində 2017-ci ildə çay plantasiyalarının sahəsi 2010-cu illə müqayisədə 2 dəfə artaraq 1114,3 hektara, məhsul istehsalı isə 42,2 faiz artaraq 775,2 tona çatmışdır.
  Qeyd edək ki, çayçılığın təşkilinin, çay istehsalının tənzimlənməsinin və çay məhsullarının keyfiyyətinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edən “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi ölkədə çayçılığın inkişafı üçün əlverişli mühit yaratmışdır.
  Dövlət Proqramı ölkədə çay əkini sahələrinin genişləndirilməsi sahəsində aparılan işlərin daha da sürətləndirilməsinə təkan verəcəkdir.
  3. Dünyada çayçılığın inkişaf meyilləri
  Dünyada çay istehsalının tarixi qədimdir və eramızdan əvvəllərə təsadüf edir. Hazırda Çin, Hindistan, Keniya, Şri-Lanka, Türkiyə və İndoneziya dünyanın çay istehsal edən ən böyük ölkələridir. Bu ölkələrdə istehsal edilmiş çay məhsullarının təxminən 60-65 faizi daxili tələbatın ödənilməsinə, 35-40 faizi isə ixraca yönəldilir. Hazırda beynəlxalq bazarlarda bir kiloqram quru çay yarpağının qiyməti 2,65 ABŞ dolları səviyyəsindədir.
  Çay istehsalının həcminə görə dünya bazarında ən böyük istehsalçılardan olan Çin Xalq Respublikası hər il xaricə 300-350 min ton çay ixrac edir. Dünya bazarlarındakı paylarını artırmaq, yeni bazarları öyrənmək və yeni çay brendlərini formalaşdırmaq məqsədi ilə bu ölkədə 157 iri çay şirkətinin və 34 elmi tədqiqat institutunun iştirakı ilə Çin Çay İstehsalçıları Assosiasiyası yaradılmışdır.
  Dünyada çay istehsalının həcminə görə ikinci yerdə qərarlaşmış Hindistanda yerli əhali çay içkisindən geniş istifadə etdiyi üçün istehsalın 70 faizi daxili tələbatın ödənilməsinə yönəldilir və beynəlxalq bazarlara təxminən 200 min ton çay çıxarılır.
  Keniyada çay istehsalçılarının 90 faizinin plantasiyalarının ərazisinin 0,4 hektardan az olmasına baxmayaraq, yüksək yarpaq çıxımına malik sortlardan istifadə olunması hesabına 2013-cü ildə bu ölkə dünya bazarına 370 min ton çay ixrac etmişdir.
  Çay yarpağının istehsal həcminə görə dünyada dördüncü yeri tutan Şri-Lankada “Seylon çayı” brendi altında qara, yaşıl və ağ Seylon çayları istehsal edilir.
  Türkiyə Respublikasında çay bitkisi, əsasən, Qara dəniz sahillərində yerləşən Rizə vilayətində yetişdirilir. Çay yarpağı istehsalının həcmində qara çay sortlarının böyük payı vardır. Yerli bazarın qorunması məqsədi ilə ölkəyə idxal olunan çaylara 145 faiz gömrük rüsumu tətbiq edilir.
  4. Dövlət Proqramının məqsədi və vəzifələri
  4.1. Dövlət Proqramının məqsədi ölkədə quru çaya olan tələbatın əsasən yerli məhsul hesabına ödənilməsi, çay emalı müəssisələrinin xammal təminatının yaxşılaşdırılması, emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarının ixracının artırılması və kənd əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün çayçılığın inkişafını stimullaşdırmaqdan ibarətdir.
  4.2. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
  4.2.1. çayçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlərin həyata keçirilməsi;
  4.2.2. çayçılıq sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi;
  4.2.3. çayçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının daha da gücləndirilməsi;
  4.2.4. çay emalı potensialının artırılması;
  4.2.5. çayçılıq sahəsində infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
  4.2.6. çay istehsalı və emalı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi;
  4.2.7. çay istehsalı və emalı sahələrinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinin təşviqi;
  4.2.8. çay məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracının dəstəklənməsi və təşviqi;
  4.2.9. çayçılıqda kooperasiyanın inkişaf etdirilməsinin təşviqi.
  5. Çayçılığın inkişafının əsas istiqamətləri
  5.0. Azərbaycanda çayçılığın inkişafı sahəsində qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə zəruri işlərin görülməsi nəzərdə tutulur:
  5.0.1. çay bitkisinin əkin sahələrinin genişləndirilməsi və intensiv becərmə texnologiyalarının tətbiqi hesabına çay istehsalının artırılması;
  5.0.2. toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi;
  5.0.3. çayçılıq təsərrüfatları üçün əsas və köməkçi materiallar istehsalının və digər infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması;
  5.0.4. çay sahələrinin müasir becərmə texnikası ilə təminatının yaxşılaşdırılması;
  5.0.5. mövcud çay emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası, modernləşdirilməsi və mütərəqqi texnika və texnologiyalar əsasında yeni çay emalı müəssisələrinin yaradılmasının təşviqi;
  5.0.6. çay məhsulları üzrə idxalın əvəzlənməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi.
  6. Dövlət Proqramının maliyyələşmə mənbələri
  6.0. Dövlət Proqramında öz əksini tapmış tədbirlərin icrasının aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur:
  6.0.1. dövlət büdcəsi;
  6.0.2. büdcədənkənar fondlar;
  6.0.3. Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Layihələri və Kreditlərinin İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin vəsaitləri;
  6.0.4. yerli və xarici investisiyalar;
  6.0.5. qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.
  7. Dövlət Proqramının icrasından gözlənilən nəticələr
  7.1. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi Azərbaycanda çayçılıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsinə, rəqabətin qorunmasına, çaya olan daxili tələbatın ödənilməsinə və idxaldan asılılığın azaldılmasına, çay emalı məhsullarının ixracının və çayçılıqla bağlı digər sahələrin inkişafına və çayçılıq rayonlarında əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına təsir göstərməklə ölkənin ümumi aqrar potensialını gücləndirəcəkdir.
  7.2. Dövlət Proqramının icrası nəticəsində 2027-ci ilədək əkin sahələrinin 3000 hektara, yaşıl çay yarpağı yığımının 8,5 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur.
  Sıra №-siTədbirin adıİcra müddətiİcraçılar
  8.1. Çayçılığın inkişaf etdirilməsi üzrə institusional tədbirlər
  8.1.1.Çayçılıq sahəsində fəaliyyəti tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi
  8.1.2.Çayçılıq sahəsində standartların beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması2018–2020Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  8.1.3.Çay istehsalı və emalı sahəsində keyfiyyətə nəzarətin təkmilləşdirilməsi və daxili bazarın qorunması üçün təkliflər hazırlanması2018–2027Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Dövlət Gömrük Komitəsi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
  8.1.4.Çayçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik ailə kəndli və fermer təsərrüfatlarının könüllülük əsasında kooperasiyasının təşviqi2018–2020Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.1.5.Çayçılıq sahəsində mütərəqqi təcrübəsi olan xarici şirkətlərlə əlaqələrin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi
  8.1.6.Çayçılıq sahəsində mütərəqqi sığorta mexanizminin yaradılması2018–2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası
  8.2. Çayçılıq sahəsində elmi təminatın və kadr potensialının gücləndirilməsi
  8.2.1.Çayçılıqla məşğul olan müvafiq elmi tədqiqat müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi2018–2020Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi,
  Elmin İnkişafı Fondu
  8.2.2.Peşə-ixtisas və ali təhsil müəssisələrində çayçılıq sahəsi üçün ixtisaslı kadrların hazırlanmasının təşkili2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Təhsil Nazirliyi
  8.2.3.Aqrotexniki və aqrokimyəvi tədqiqatların aparılması və əldə olunmuş səmərəli nəticələrin tətbiqi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.2.4.Yeni çay sortlarının yaradılması, mövcud sortların anaclıq sahələrinin genişləndirilməsi və vegetativ üsulla əkin materialının yetişdirilməsi üçün dumanyaradıcı qurğularla təminatın yaxşılaşdırılması2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
  8.3. Çayçılığın infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
  8.3.1.Çay məhsullarının keyfiyyətinin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi və sertifikasiyası üçün laboratoriyaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, müasir laboratoriyaların yaradılması və beynəlxalq akkreditasiyadan keçirilməsi2018–2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Xarici İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
  8.3.2.Yeni ərazilərdə çayayararlı torpaqların müəyyənləşdirilərək əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görülməsi2018–2019Nazirlər Kabineti,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,
  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.3.3.Çayçılıq rayonlarında çay sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması və yeni sahələrin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi üçün su təsərrüfatı obyektlərinin təmiri, bərpası, yenidən qurulması və tikintisi (Viləşçay su anbarının 2-ci növbəsinin, Boladıçay, Viravulçay və digər su anbarlarının tikintisi)2018–2025Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Fövqəladə Hallar Nazirliyi
  8.3.4.Çay emalı müəssisələrinin elektrik, qaz, su ilə təchizatı və digər infrastruktur sistemlərinə qoşulmasının təmin edilməsi2018–2027“Azərişıq” ASC,
  “Azərsu” ASC,
  Dövlət Neft Şirkəti,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4. Çayçılıq sahəsində dövlət dəstəyi tədbirləri
  8.4.1.Mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi yolu ilə iri çayçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi2018–2027İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.2.Çayçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən fermerlər üçün müasir aqrotexniki, aqrokimyəvi, bitki mühafizəsi, logistika və sair sahələrdə məsləhət xidmətlərinin təşkili2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  “ABAD” publik hüquqi şəxs
  8.4.3.Tinglik müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi, ixtisaslaşdırılmış yeni təsərrüfatlar yaradılmasının dəstəklənməsi2018–2019Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi
  8.4.4.Çay istehsalı və emalı sahələrinə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində tədbirlər görülməsi2018–2027İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  8.4.5.Müasir suvarma sistemlərinin tətbiqinin təşviq edilməsi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC
  8.4.6.Çayçılıq sahəsinin texnika, maşın və mexanizmlərlə təminatının yaxşılaşdırılması2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Maliyyə Nazirliyi
  8.4.7.Çay plantasiyalarının mineral və üzvi gübrələrlə təminatının yaxşılaşdırılması2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
  8.4.8.Çay emalı müəssisələrinin fəaliyyətinin mütərəqqi texnika və texnologiyalar əsasında bərpası və yeni emal müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi2018–2027İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi,
  “ABAD” publik hüquqi şəxs,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.4.9.Çay məhsullarının çeşidinin (yaşıl, sarı, qarışıq və digər bitki növləri ilə birlikdə) artırılmasının təşviqi və dəstəklənməsi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi
  8.5. Çayçılıq sahəsində marketinq fəaliyyətinin gücləndirilməsi və ixracın təşviqi
  8.5.1.Yerli çay məhsulları istehsalçılarının yerli və beynəlxalq bazarlarda marketinq fəaliyyətinin dəstəklənməsi, ixracın təşviqi2018–2027İqtisadiyyat Nazirliyi,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı”ASC,
  “ABAD” publik hüquqi şəxs
  8.5.2.Qabaqcıl çay istehsalçılarının nailiyyətlərinin təşviqi2018–2027Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası,
  Nazirlər Kabineti,
  Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  “ABAD” publik hüquqi şəxs,
  yerli icra hakimiyyəti orqanları
  8.5.3.Çay məhsullarının istehsalı, emalı və ixracı ilə məşğul olan yerli şirkətlər barədə məlumatların Azərbaycanda istehsal olunan malların vahid məlumat bazası üzrə portalda yerləşdirilməsi və mütəmadi olaraq yenilənməsi2018–2027Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
  İqtisadiyyat Nazirliyi,
  İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi  шаблоны для dle 11.2
  DİGƏR XƏBƏRLƏR
  XƏBƏR LENTİ
  1. 15:00 Masallının Lürən kəndində yeni tibb məntəqəsi açılışı
  2. 14:50 Masallıda tibb işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub
  3. 12:57 “Masallı” komandası Topaz Futbol Festivalının regional turnirinin ikinci mükafatını qazanıb
  4. 18:34 Masallı rayonunun ümumtəhsil məktəblərində "Son zəng" tədbirləri keçirilib
  5. 13:21 Masallıda Milli Qurtuluş Günü qeyd edilib
  6. 15:20 Masallı RİH başçısının Musakücə ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  7. 16:51 Çexiyalı alimlər Masallıda
  8. 16:30 Masallı məktəbliləri respublika yaradıcılıq festivalının qalibləri sırasında
  9. 16:09 Masallıda qarışıq döyüş növləri üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  10. 16:02 Masallıda cüdo üzrə açıq rayon birinciliyi keçirilib
  11. 15:41 Masallı RİH başçısının Yeyənkənd ərazisində səyyar-görüş qəbulu
  12. 15:18 Aqillik zirvəsində
  13. 16:54 Masallıdakı xeyriyyə aksiyasında 30 uşaq sünnət olunub
  14. 16:38 Masallıda 246 nəfərə hüquqi yardım göstərilib
  15. 15:46 Cənub bölgəsinin ən yaşlı sakini 104 yaşında
  16. 15:43 Masallının "Günərzi" mərkəzi maraqlı tədbirlər təşkil edir
  17. 16:21 Masallıda, Bədəlan kənd tam orta məktəbində "Açıq dərs" ulu öndərə həsr edilib
  18. 19:02 Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib
  19. 15:56 Masallıda könüllülərlə növbəti görüş keçirilib
  20. 16:48 Masallıda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü qeyd olunub
  21. 17:57 Bilik yarışı üzrə Masallı rayon birinciliyi keçirilib
  22. 16:57 Masallıda “Nəsimi irsi” mövzusunda tədbir keçirilib
  23. 20:32 Buraxılış imtahanında ən yüksək bal toplayan Masallı məktəblisi
  24. 14:54 Masallı RİH başçısının Tüklə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyində səyyar-görüş qəbulu
  25. 23:10 Masallı məktəbliləri Respublika fənn olimpiadalarının qızıl və bürünc medalına layiq görülüb
  26. 21:31 Energetika nazirinin müavini Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  27. 21:21 Masallıda Respublika Günü qeyd olunub
  28. 16:07 VII “Zirvə Oyunları”nda Masallı idmançıları 3 növ üzrə 7 medal qazanıblar
  29. 17:18 Gənclər və idman naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib
  30. 17:10 Masallı, Yardımlı və Cəlilabad təhsil şöbələri müdirlərinin hesabatları dinlənilib
  31. 22:30 Masallıda tanınmış tarixçi alim, yazıçı-publisist Musa Quluzadənin 80 illik yubileyi qeyd edilib
  32. 15:39 Masallı rayon Mərkəzi kitabxanasında İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilb
  33. 12:33 Masallı Dövlət Regional Kollecində “Sağlam gəncliyimiz” adlı maarifləndirici konfrans keçirilib
  34. 12:23 Masallı Dövlət Regional Kollecində “Sağlam gəncliyimiz” adlı maarifləndirici konfrans keçirilib
  35. 23:49 Masallıda BMT-nin İnkişaf Proqramının nümayəndələri ilə görüş keçirilib
  36. 22:19 Tanınmış jurnalist Rəsul Rzayev doğum günündə yad edildi
  37. 14:06 DQİDK Masallıda "Dünyəvi dövlətdə din və təhsil” mövzusunda seminar-treninq keçib
  38. 10:45 Xoşbəxt Yusifzadəyə Heydər Əliyev Mükafatı verilib
  39. 13:51 YAP Masallı rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin V hesabat-seçki konfransı keçirilib
  40. 18:21 Masallıda mini-futbol üzrə rayon birinciliyinə yekun vurulub
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
  Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası
    Azərbaycana dadlı səyahət: Şamaxı, Qusar və Masallı kulinariyası   Azərbaycanlılar ağızlarının dadını bilirlər. Özü də burada Ətraflı oxu
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
  Masallı turizm mərkəzinə çevrilir
   Masallı turizm mərkəzinə çevrilir İstisuda müalicəvi turizm şəhərciyinin salınması təkcə rayonu yox, bölgəni böyük mərkəzə Ətraflı oxu
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər - Qızılağac və Masallının digər kəndləri
  Azərbaycanın koloritli kəndlərinə getməyinə dəyər   Qızılağac və Masallının digər kəndləri   Azərbaycana gələn turistlər maraqlı Ətraflı oxu
  Bütün xəbərlər
  «    İyun 2019    »
  BeÇaÇCaCŞB
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  DÜNYA XƏBƏRLƏRİ